Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Kdaj se odločiti za svetovanje in kako poteka?

Priporočam, da se odločite za svetovanje, ko sami ali ob pomoči ljudi, ki jim zaupate ne zmorete poiskati učinkovitih rešitev za izhod iz stisk oz. nesrečnosti v povezavi s potekom vašega življenja. Prav gotovo si prizadevate zmanjšati frustracijo, vendar izbirate načine, s katerimi jo le še poglabljate, saj so glavno gonilo vašega vedenja prepričanja psihologije zunanjega nadzora. Iz teh prepričanj nezavedno izbirate neproduktivna vedenja (kritiziranje, pritoževanje, obtoževanje, nasprotovanje, smiljenje samemu sebi, izgovore, odlašanja …) z namenom, da bi se življenje okoli vas odvijalo natanko tako kot želite in mislite, da je prav. Lahko pa so se okoliščine vašega življenja tako dramatično spremenile (smrt bližnjega, izgube različnih vrst, ločitev, …), da imate občutek, da se ne zmorete uskladiti s spremembo in doživljate izgubo nadzora nad življenjem. Ob vsem tem se najverjetneje soočate z določeno simptomatiko, ki vam je moteča; ne zmorete več enako učinkovito opravljati vsakodnevnih nalog v svojih vlogah (partnerstvo, starševstvo, prijateljstvo, služba, …). Iz svoje pozicije morda ne vidite več možnosti izbire, trpite zaradi občutka ujetosti in/ali občutite primanjkljaj na področju pomembnih odnosov oz. se doživljate osamljeni; občutite jezo, tesnobo, nemoč, nezadovoljstvo, brezvoljnost, ne veste, kako naprej, …

Realitetna terapija je proces svetovanja/psihoterapije, ki temelji na prepričanjih teorije izbire in se ne naslanja na psihiatrične diagnoze, simptomatska vedenja pa razume kot kreativne poskuse organizma za ponovno vzpostavljanje ravnovesja. Svetovalni proces je proces spreminjanja prepričanj in s tem tudi proces opolnomočenja za uspešnejše upravljanje s svojim življenjem v povezavi z večjim zadovoljstvom.

Za uspešen izid svetovanja je ključna predvsem vaša lastna motivacija, da želite poiskati izhod iz težav s strokovno pomočjo, zato ste pripravljeni sodelovati s svetovalcem in zaupate v njegovo znanje in strokovnost. V realitetni terapiji je zaupanje močno terapevtsko orodje, saj je prav zaupanje, s katerim pridete dobra izkušnja, s katero si lahko pomagate, da razvijete zaupanje tudi do drugih, vam pomembnih ljudi. Tudi odnos je močno terapevtsko orodje, ki ni nekaj zunaj vas in odvisen od drugega. Po teoriji izbire razumemo odnos kot vaše vedenje, s katerim ob drugih skrbite za tešitev lastnih potreb, torej ste odnos vi in tisto vedenje, s katerim vstopate v stik z drugim. Zaupanje, s katerim prihajate temelji torej na vaši lastni motivaciji, da rešite težave.

V realitetni terapiji razumemo srečanje svetovalca in svetovanca kot srečanje dveh različnih svetov, saj svetovalec v svojem razumevanju izhaja iz prepričanj teorije izbire, svetovanec pa vidi oz. razume sebe in svoje težave v luči psihologije zunanjega nadzora. V realitetni terapiji verjamemo, da je svetovanec svobodno in odgovorno bitje, notranje motivirano, da poskrbi zase in zmore preživeti. Iz takega pogleda si razlagamo, da je zmožen ob sodelovanju s svetovalcem izbirati zase najboljše rešitve v danem kontekstu življenja, ki ga živi sedaj, z znanjem in zmožnostmi, ki jih ima. Iz tega razumevanja svetovalec nikoli ne dvomi, da svetovanec ne bi bil zmožen rešiti svojih težav, saj so vse rešitve do katerih pride, kakršnekoli že so, rezultat njegove lastne izbire ob sodelovanju s svetovalcem.

Svetovančeve težave slonijo na psihologiji zunanjega nadzora, zaradi česar goji nerealna pričakovanja, ker poskuša nadzorovati tisto, česar ne more (druge, okoliščine, preteklost, čustva fiziologijo, …), izbira razlago svojih težav, s katero le še poglablja frustracijo, uporablja izgovore za svoja vedenja in ne prevzema iniciative ter odgovornosti za lastne izbire vedenj.

V realitetni terapiji je naloga svetovalca, da posluša svetovanca z namenom prepoznati prepričanja psihologije zunanjega nadzora, iz katerih izhaja pri svoji razlagi ter mu vrača nazaj svoje razumevanje, izhajajoč iz prepričanj teorije izbire. Iz tega pogleda je svetovalec v pogovoru direkten, ni pa direktiven, kar pomeni, da ne daje nasvetov in navodil, kako naj svetovanec reši svoje težave. Skozi tak proces omogoča svetovancu, da ozavesti svoja nerealna pričakovanja in boleče zaznave ter ustvarja pogoje za spremembo razumevanja in iskanje novih možnosti iz nove perspektive. Pogovor preusmerja od zadev, ki jih svetovanec ne more spremeniti (preteklosti, okoliščine, vedenja drugih) k temu, kar lahko,  njegovo lastno vedenje. Svetovalec poskuša v pogovoru s svetovancem preiti s simptomov in preteklosti, ki je ni moč spremeniti, na njegov kontekst življenja, v katerem dejansko živi sedaj ter na vloge, preko katerih zadovoljuje svoje potrebe v odnosih. Pogovor o preteklosti je smiseln v primeru, če svetovancu pomaga, da se bolje počuti v sedanjosti oz. v primeru, da svetovanec prepozna, kako je razvil prepričanja in s tem vedenja, s katerimi se v sedanjosti omejuje in niso več produktivna. Podobno je s pogovorom o simptomatiki, ki zgolj speljuje pozornost stran od nerešenih problemov. V ozadju simptomov je svetovančeva nesrečnost.

Naloga svetovalca je, da svetovancu ponuja možnosti, da preko izkušnje začne razvijati drugačno prepričanje, v luči teorije izbire. S tem omogoči svetovancu, da preko spremembe prepričanj in pogleda nase spremeni svoje vedenje ter tako prispeva h kakovosti svojega življenja.
Cilj realitetne terapije je sprememba prepričanj, kar si svetovanec omogoča preko izkušnje odnosa s svetovalcem. S tem razvija nov pogled nase, preko katerega se uči, kako trajno in uspešneje lahko zadovoljuje svoje potrebe, kar mu daje dober občutek, da upravlja s svojim življenjem. S prevzemanjem iniciative in odgovornosti za svoje zadovoljstvo v življenju v svoje roke ga ne prepušča več drugim in okoliščinam, zato postane gospodar in ne ujetnik svojega življenja.

zagovor

Kliničnih diagnoz ne postavljam in ne predpisujem zdravil, kar je delo psihiatrov. V moji moči ni zdraviti demenco, Parkinsonovo bolezen, multiplo sklerozo, Alzheimerjevo bolezen oz. druge možganske nevrološke okvare. Lahko pa bolniku z diagnozo stojim ob strani pri vzpostavljanju ponovnega ravnovesja v življenju ob spremenjenih okoliščinah.

Ne nudim pomoči pri odvisnostih od alkohola, drog oz. ostalih psihotropnih snovi. Priporočam obisk pri psihoterapevtu oz. vzporedno spremljanje tudi psihiatra pri različnih fobijah, maniji, bipolarni motnji ipd.

Vsi podatki pri delu so zaupne narave, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1(Uradni list RS, št. 86/04), razen, če gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/2008 in 191. člen Kazenskega zakonika, Ur.l. 192/04-16, 55/2008).


Zagotavljam obravnavo skladno zavezanosti h Kodeksu etike Evropskega inštituta za realitetno terapijo (EIRT) in k Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). S spoštovanjem kodeksa etike je poskrbljeno za zaščito uporabnikov svetovalnih storitev pred neprimernimi in škodljivimi obravnavami.

Svetovanje na daljavo

V vsakdanjem življenju pogosto preslišimo svoje telo, svoja čustva in brbotajoče misli, ki nam sporočajo, kako smo v svoji koži točno takrat. Redko si vzamemo čas le zase, da bi se umirili in se uglasili s seboj in svojimi potrebami, saj smo po koncu službe, po šoli, praksi, treningih, nujnih nakupih in drugih obveznostih preprosto (pre)utrujeni.

Tehnologija napreduje v svojem razvoju z nesluteno hitrostjo. Vse pogosteje se poslužujemo opravljanja aktivnosti na daljavo, t. i. online aktivnosti. Tako kot ste vajeni spletnega nakupovanja, poučevanja, učenja in službenega dela na daljavo, si lahko omogočite tudi online svetovanje, čeprav naj bo prva izbira vseeno osebni stik s svetovalcem.

Poskrbite zase, za svoje celostno zdravje.

Kako poteka svetovanje na daljavo:

Pišete na e-pošto: vesna.srt@gmail.com in izrazite zanimanje za online svetovanje. Lahko tudi na kratko opišete vaš problem in navedete potencialne termine za srečanja, ki vam ustrezajo.

Nato boste prejeli e-mail o možnih terminih za prvo srečanje in izbrali boste tistega, ki vam najbolj ustreza. Prav tako mi morate poslati vaše Zoom uporabniško ime.

Na prvem online srečanju se pogovorimo o samem procesu svetovanja, kaj si s tem omogočate zase, pregledamo terapevtski dogovor in izdelamo časovni načrt svetovanja. Dogovorimo se tudi o podrobnostih plačila (npr. bančno nakazilo, število zakupljenih ur ipd.), ki mora biti opravljeno pred začetkom svetovanja.

Ob dogovorjenem terminu boste vzpostavili Zoom povezavo. Srečanje traja 60 minut.

V kolikor bomo pri delu potrebovali dodatno gradivo: npr. obrazce, teste, izobraževalna gradiva, jih boste prejeli po elektronski pošti ali Zoom sporočilih.

Online svetovanje poteka podobno kot klasična oblika svetovanja v živo, s to razliko, da potrebujete osebni računalnik z mikrofonom in zvočniki, zaradi boljšega stika s svetovalko pa tudi kamero. Na računalniku morate imeti nameščen brezplačen program Zoom in izdelan Zoom račun. Če ga še nimate, ga lahko brezplačno namestite.

Tehnologija naj nikoli ne nadomesti živega stika s sočlovekom, zato naj bo le izhod v sili.

Asset 7

izdelava strani Vesna Kne